Súťaž “MHD GRÁTIS”

Kto chce cestovať v košickej MHD celý rok grátis? Ten hrá súťaž na našom facebooku KOSICE.gratis! Odpovedz na súťažnú otázku a vyhraj “jazdy” krížom – krážom cez mesto. Víťaza žrebujeme 30. mája 2021.

Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na facebook-ovom účte SLOVENSKO.gratis (KOŠICE.gratis) pod FOTKU  – banner k súťaži MHD GRÁTIS do komentára napísal kedy vznikol Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a pokiaľ správne odpovie,  bude v hre o celoročné cestovné grátis v košickej MHD.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“MHD GRÁTIS” (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o.,

Sídlo: Južná trieda 2/A, 043 23 Košice – mestská časť Juh

IČO: 53561953

DIČ: 2121406353

Zapísaný v registri: registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.5676/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 30.4.2021 do 30.5.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré najneskôr v prvý deň súťaže dosiahli vek aspoň 18 rokov (ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia orgánov a akcionári organizátora, partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o., a im blízke osoby, a ďalšie osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb, sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na facebook-ovom účte SLOVENSKO.gratis (KOŠICE.gratis) pod FOTKU k súťaži do komentára napísal kedy vznikol Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a pokiaľ správne odpovie, tak bude v hre o celoročné cestovné grátis v košickej MHD.

5. Výhra
Výhrou v súťaži je celoročné cestovné grátis v košickej MHD. 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov na facebook-ovom účte SLOVENSKO.gratis (KOŠICE.gratis).

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook-ovom účte SLOVENSKO.gratis, na webe SLOVENSKO.gratis KOŠICE.gratis) a v printovom týždenníku SLOVENSKO.gratis dňa 4.6.2021. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch (na FB). Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 8. Daň z výhry a poistné na zdravotné poistenie

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení výhry a ceny v súťažiach podliehajú dani z príjmu, pokiaľ ich hodnota je vyššia ako 350 EUR. Pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhry do 350 € sú oslobodené od dane.

9. Ochrana osobných údajov

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (známe pod skratkou GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke a v sekcii „Súťaže“.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Košiciach, dňa 30.4.2021
CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o.,

Vítejte zpět!

Přihlaste se do svého účtu níže

Vytvořit nový účet

Fill the forms bellow to register

Získejte heslo

Please enter your username or email address to reset your password.Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu a obnovte svoje heslo.