Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o. (ďalej len CSMMH)

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi vydavateľom CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o., so sídlom Južná trieda 2/A, 043 23 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53561953 zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50728/V,(ďalej len „vydavateľ“) a zadávateľom inzercie (ďalej len „zadávateľ“), ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v médiách: v týždenníkoch BRATISLAVA.gratis, KOŠICE.gratis, TRNAVA.gratis, NITRA.gratis, TRENČÍN.gratis, ŽILINA.gratis, BANSKÁBYSTRICA.gratis, PREŠOV.gratis (vrátane príloh), spravodajských portáloch SLOVENSKO.gratis, BRATISLAVA.gratis, KOŠICE.gratis, TRNAVA.gratis, NITRA.gratis, TRENČÍN.gratis, ŽILINA.gratis, BANSKÁBYSTRICA.gratis, PREŠOV.gratis, v internetovej televízii iGRATIS.TV, časopise TOP LEADERS MAGAZINE, na portály www.topleaders.magazine a sociálnych sieťach týchto médií (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE apod.) v portfóliu nášho mediálneho domu CZECHOSLOVAK MULTIMEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o.

1.2. V ostatných tlačovinách a iných médiách vydávaných, či prevádzkovaných vydavateľom CSMMH, ďalej len „médiá“. V prípade tlačených médií sa pod pojmom inzercia rozumie časť tlačenej strany niektorého z médií, obsahujúca informácie (napr. text, fotografia, obrázok), objednané inou osobou než vydavateľom príslušného média, ktoré netvoria redakčný text, ako aj prospektová príloha, čiže externá príloha niektorého z týchto médií, ak sú súčasne tieto informácie uverejnené za úplatu alebo inú protihodnotu. V prípade elektronických médií, sa pod pojmom inzercia rozumie akákoľvek informácia (napr. text, fotografia, obrázok), objednaná inou osobou ako prevádzkovateľom príslušného média, ktorá netvorí redakčný obsah príslušného média a je uverejnená za odplatu alebo inú protihodnotu, vo forme bannerovej, textovej alebo inej elektronickej inzercie, vrátane sponzoringu. Za inzerciu sa považujú všetky názory tretích osôb uvedené v tomto odseku uverejnené za odplatu alebo inú protihodnotu, aj

keď nie sú určené na podporu predaja produktov či služieb zadávateľa (či inej osoby), pretože nie sú vykonávané v súvislosti s podnikateľskou činnosťou zadávateľa, či inej osoby.

1.3. Pod pojmom Zadávateľ sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie.

1.4 V tlačenom médiu sa pod pojmom redakčná strana rozumie vydavateľom určená strana, na ktorej sa nachádza aspoň jeden redakčný materiál. Pod pojmom inzertná strana sa rozumie vydavateľom určená strana, na ktorej sa nenachádza žiadny redakčný materiál.

1.5. Pod pojmom požadované umiestnenie sa rozumie presne špecifikovaná strana, rubrika, umiestnenie (napr. str. 8, dve po sebe nasledujúce strany, pravá strana, rubrika Ekonomika a pod.) v rámci technických a kapacitných možností periodika.

1.6. Pod pojmom garantovaný počet zobrazení (impresií) uvedený v cenníku online médií vydavateľa sa rozumie garantovaný počet technických, resp. servovaných zobrazení reklamných formátov zobrazených prehliadačom na stránkach elektronických médií vydavateľa podľa štatistík reklamného systému vydavateľa. Pre kontrolné účely vydavateľ povoľuje zadávateľom umiestniť do reklamných formátov (resp. bannerov) kontrolné meracie kódy, avšak len za predpokladu dodržania pravidiel v súlade s článkom IX. týchto VOP. Počet technických zobrazení (impresií) nie je totožný s počtom tzv. viditeľných zobrazení (impresií) podľa odporúčani IAB (Interactive Advertising Bureau, ďalej len IAB).

1.7. Zmluvné vzťahy sa popri týchto VOP riadia cenníkmi inzercie a technickými podmienkami pre uverejnenie inzercie v jednotlivých médiách, platnými v čase uverejnenia, alebo objednania inzercie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a ich aktuálna verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke: www.kosice.grati.sk/inzercia.

1.8. Vzťahy medzi vydavateľom a zadávateľom inzercie odlišné od týchto VOP, môžu byť upravené osobitnou zmluvou, alebo objednávkou.

II. POSTUP ZADÁVATEĽA PRI OBJEDNÁVANÍ INZERCIE

2.1. Vydavateľ uverejní inzerciu výhradne na základe písomných objednávok, ktoré doručí zadávateľ vydavateľovi prostredníctvom pošty, osobne, kuriérom, faxom alebo elektronickou poštou (e-mailom). Objednávky bez zaručeného elektronického podpisu, doručené vydavateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, musia byť zo strany zadávateľa následne potvrdené faxom alebo listom. Právnu záväznosť nadobúda iba vydavateľom písomne potvrdená objednávka inzercie. Objednávka zadávateľa musí obsahovať všetky údaje

page2image52954048

nevyhnutné pre riadne uverejnenie inzercie, najmä: a. obchodný názov zadávateľa, korešpondenčnú adresu, IČO, DIČ a bankové spojenie, e-mailovú fakturačnú adresu pre prijímanie elektronických faktúr s prílohami, a v prípade neudelenia písomného súhlasu zadávateľa s prijímaním elektronických faktúr aj fakturačnú adresu, na ktorú bude vydavateľ zasielať faktúry za uverejnenie inzercie a jej prílohy poštou za poplatok. b. v prípade, že zadávateľom je reklamná agentúra, označenie klienta, v prospech ktorého zadávateľ inzerciu objednáva, vrátane názvu inzerovaného produktu (kampane) c. názov média, v ktorom má byť inzercia uverejnená d. prípadné požiadavky na umiestnenie inzercie (redakčná strana, požadované umiestnenie, rubrika, sekcia, podstránka a pod.) e. formu inzercie alebo jej popis (plošná, riadková, vkladaná, vlepovaná, prebal, banner etc.) f. farebnosť a rozmery inzercie (bannera), pri vkladanej inzercii hmotnosť uvedenú v gramoch, prípadne inú rozmerovú špecifikáciu g. počet uverejnení (opakovaní, resp. počet zobrazení) a časová špecifikácia uverejnenia inzercie (termíny, resp. obdobie, v ktorom má byť inzercia zverejnená) h. popis predlôh jednotlivých inzerátov v prípade ich striedania i. stanovenie výšky odplaty j. dátum vystavenia objednávky, pečiatka a podpis oprávneného pracovníka zadávateľa Predmet objednávky môže byť špecifikovaný aj v prílohe objednávky.

2.2. Vydavateľ nepotvrdí objednávku, ktorú by vzhľadom na požadovaný deň uverejnenia, resp. plánované obdobie uverejnenia inzercie, nestihol včas spracovať. Pokiaľ vydavateľ nepotvrdí objednávku podľa predchádzajúcej vety, alebo nebude môcť zrealizovať objednávku podľa údajov uvedených v objednávke, alebo objednávka nebude obsahovať minimálne údaje uvedené v bode 2.1 týchto VOP, dá túto skutočnosť na vedomie zadávateľovi v lehote jedného (1) pracovného dňa. Obe zmluvné strany sa následne pokúsia nájsť zhodu medzi svojimi možnosťami a potrebami a túto skutočnosť si potvrdia novou objednávkou a kladným potvrdením.

2.3. Vydavateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku, keď uvedený text alebo vyobrazenie inzerátu môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP alebo inými záujmami vydavateľa. 2.4. Objednávky externých príloh, akákoľvek vkladaná, všívaná či vlepovaná inzercia alebo inzercia určená na prebaľovanie tlačených médií sú pre vydavateľa záväzné až po predložení konkrétnej vzorky (prebalu, pásky, vkladanej brožúry či letáku, ďalej len „vzorová príloha“) a po jej písomnom schválení zo strany vydavateľa. 2.5. Vystavením potvrdenia objednávky zo strany vydavateľa sú obe strany zaviazané k úplnej realizácii objednávky.

III. ZMENY OBJEDNÁVKY

3.1. Predmet objednávky sa môže meniť čo do rozsahu jeho rozšírením alebo zúžením.

3.2. V prípade rozšírenia predmetu objednávky – doobjednaní – sa postupuje obdobne podľa predchádzajúceho článku tejto zmluvy. Po písomnom potvrdení zo strany vydavateľa sa doobjednanie, ako súčasť pôvodnej objednávky, stáva záväzným.

3.3. Zadávateľ môže jednostranne zrušiť objednávku po jej potvrdení bez akýchkoľvek nárokov a sankcií v lehote, v ktorej nie je nárok vydavateľa na uplatnenie storno poplatku, ktorý je uvedený v cenníku inzercie príslušného média.

3.4. Po lehote uvedenej v bode 3.3. tohto článku môže zadávateľ objednávku zrušiť, je však povinný zaplatiť vydavateľovi storno poplatok, ktorého výška je uvedená v cenníku inzercie príslušného média platného v čase uverejnenia inzercie, resp. v čase zrušenia objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vydavateľ má súčasne nárok aj na uhradenie nákladov, ktoré už boli vynaložené na realizáciu objednávky.

3.5. V prípade, že zadávateľ zmení objednávku po jej potvrdení tak, že sa zmenší jej rozsah, bude hradiť vydavateľovi storno poplatok v pomernej výške rozdielu medzi pôvodne objednaným a zníženým rozsahom predmetu objednávky. Vydavateľ má súčasne nárok aj na uhradenie nákladov, ktoré už boli vynaložené na realizáciu objednávky.

3.6. Zadávateľom rezervované termíny uverejnenia ako aj umiestnenia inzercie sú pre vydavateľa záväzné maximálne do termínu platnosti storno poplatkov uvedených v cenníkoch inzercie jednotlivých médií, platných v čase uverejnenia, resp. rezervácie inzercie. Vydavateľ akceptuje rezervácie inzercie iba v písomnej forme, pričom za platnú rezerváciu je možné považovať iba vydavateľom potvrdenú písomnú rezerváciu.

IV. PODKLADY A REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

4.1. Zadávateľ zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie všetkých podkladov nevyhnutných pre riadne uverejnenie inzercie (text, hotový inzerát, farebný nátlačok, banner, vkladaná inzercia alebo iný podklad) v zmysle požiadaviek stanovených v cenníkoch a technických podmienkach inzercie príslušného média, či iných obvykle vyžadovaných podmienok vydavateľa. Vydavateľ nie je povinný tieto podklady po uverejnení inzercie uchovávať alebo ich vrátiť zadávateľovi. Zadávateľ zodpovedá aj za včasné dodanie materiálov vkladanej inzercie na vydavateľom stanovené miesta realizácie vkladania inzercie.

4.2. Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu z dôvodu, že zadávateľ nedodal bezchybné podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal neskoro, je zadávateľ povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny inzercie.

4.3. Vydavateľ zaručuje kvalitu tlače bežnú pre požadované tlačové médium, kvalitu vysielania či zobrazenia bežnú pre požadované elektronické médiá, a to v rámci možností vyplývajúcich z dodaných podkladov, ako aj technických možností daného média.

4.4. Podklady k realizácii každej objednávky je zadávateľ povinný dodávať e-mailom na adresu inzertnej kancelárie vydavateľa vo formátoch stanovených v cenníku inzercie príslušného média, prípadne na elektronickom médiu po dohode s inzertným grafikom, resp. povereným pracovníkom inzertnej kancelárie spoločnosti CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o., a to najneskôr v lehote uvedenej v cenníku inzercie príslušného média.

4.5. Zadávateľ je povinný rešpektovať mimoriadne skrátené termíny dodania inzercie, ktoré boli zadávateľovi primerane vopred písomne oznámené pracovníkmi obchodného oddelenia, resp. inzertnej kancelárie vydavateľa.

4.6. Vydavateľ sa zaväzuje nezasahovať do zadávateľom odovzdaných hotových podkladov bez písomného súhlasu zadávateľa s výnimkou a. prepisu formátu do príslušnej softvérovej verzie, b. označenia inzerátu v zmysle bodu 4.11. týchto VOP, a to aj v rámci plochy inzerátu, c. prípadu, ak zadávateľ požiada o bezodplatné vykonanie adaptácie do maďarského jazyka.

4.7. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie v prípade ak: a. zadaná inzercia nebude zodpovedať uzavretej a vzájomne potvrdenej objednávke, uzavretej zmluve, či inej dohode alebo týmto VOP, b. vydavateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu inzercie nie je daný dôvod pre jej odmietnutie z dôvodu, kedy obsah či uverejnenie inzercie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy, c. zadávateľ odmietne podpísať zvláštny sľub odškodnenia, keď jeho podpis bude v odôvodnených prípadoch vydavateľom požadovaný. V takomto prípade vydavateľ oznámi svoje rozhodnutie o odmietnutí inzercie zadávateľovi bez zbytočného odkladu, d. inzercia svojím formátom či vyobrazením by mohla u čitateľov, resp. poslucháčov či divákov vyvolať dojem, že ide o súčasť redakčného obsahu príslušného média alebo názor vydavateľa ako prevádzkovateľa príslušného média, e. bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam tretích osôb, s výnimkou prípadu, keď zadávateľom bude reklamná alebo mediálna agentúra a reklama bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam jej zákazníka, f. bude zasahovať do

práv a oprávnených záujmov vydavateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa, jeho zamestnancov alebo osôb tvoriacich s vydavateľom vydavateľskú skupinu, g. pôjde o inzerciu alebo propagáciu iných médií, a to predovšetkým konkurenčných médií vydavateľa, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom, h. pôjde o politickú inzerciu, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom, i. zadávateľ porušil ustanovenia o platobných podmienkach definovaných v zmysle týchto VOP. V takýchto prípadoch vydavateľ oznámi zadávateľovi bez zbytočného odkladu svoje rozhodnutie o odmietnutí uverejnenia inzercie. Zadávateľ je potom povinný bez zbytočného odkladu dodať vydavateľovi bezchybné náhradné podklady. V prípade, akzadávateľ bezodkladne nedodá vydavateľovi bezchybné náhradné podklady, a vydavateľ nemohol z tohto dôvodu uverejniť inzerciu v objednanom termíne, má vydavateľ nárok na storno poplatok podľa stornovacích podmienok stanovených cenníkmi inzercie pre jednotlivé médiá, platných v čase plánovaného uverejnenia inzercie. Pri opakovanom odmietnutí inzercie alebo reklamy jedného zadávateľa z dôvodov uvedených v tomto odstavci má vydavateľ právo od uzatvorenej zmluvy, resp. objednávky inzercie odstúpiť.

4.8. Ak nie je písomne výslovne dohodnutý termín uverejnenia inzercie, vydavateľ uverejní inzerciu v najbližšom možnom termíne ním určenom v závislosti od kapacitných možností daného média.

4.9. Ak nie je písomne výslovne dohodnuté konkrétne umiestenie inzercie, alebo región vkladanej inzercie, vydavateľ uverejní inzerciu v závislosti od kapacitných možností daného média.

4.10. Objednávka inzercie, ktorá má byť realizovaná výhradne v určitom termíne s určitým umiestnením, musí byť oznámená vydavateľovi s časovým predstihom tak, aby jej akceptácia mohla byť zadávateľovi zo strany vydavateľa potvrdená.

4.11. Vydavateľ si vyhradzuje právo na označenie inzertnej strany, ako aj samotnej inzercie vhodným slovným spojením, skratkou alebo číselným evidenčným označením alebo ich kombináciou v zmysle zákona o reklame, ako aj za účelom vhodnej identifikácie pre čitateľa (napr. INZERCIA, REKLAMA, BP 8103687, KOMERČNÁ PREZENTÁCIA, KONTEXTOVÁ REKLAMA, KOMERČNÉ ODKAZY a pod.).

4.12. Ak si zadávateľ objedná v tlačených či internetových médiách graficky nespracovanú inzerciu, spracuje vydavateľ túto reklamu bežným spôsobom, čím nie je dotknuté právo vydavateľa požadovať za grafické spracovanie odplatu.

4.13. Vydavateľ je povinný pri inzercii v tlačených médiách, uverejnenej pod značkou, zhromažďovať, odovzdávať alebo zasielať počas šiestich týždňov po uverejnení inzercie doručené odpovede so značkou. Odpovede so značkou, ktoré prídu po tejto lehote, môže vydavateľ zlikvidovať.

4.14. Odpovede so značkou, ktoré prekročia rozmery formátu A4, taktiež knihy, katalógy, balíky alebo tovar vydavateľ neprijíma.

4.15. Vydavateľ nie je povinný kontrolovať vhodnosť umiestnenia reklamy vzhľadom na redakčný text alebo iný redakčný obsah.

4.16. Pre všetky objednané inzeráty platí uzávierka dodania hotových grafických podkladov uvedená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia inzercie.

4.17. Zadávateľ je plne zodpovedný za obsah inzercie. Zadávateľ sa zaväzuje, že inzercia odovzdaná vydavateľovi na zverejnenie nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nielen právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie, a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov inzercie zadávateľom uspokojené. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY platné od 10. 4. 2020 pre uverejňovanie inzercie spoločnosťouCZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o., a.s. Zadávateľ sa zaväzuje, že ak vydavateľovi vznikne v následku šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej výške nahradí. Škodou sa rozumie i náklad súdneho či rozhodcovského konania, vrátene nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

4.18. Zadávateľ a vydavateľ sa dohodli, že ak vydavateľ uverejní inzerát dodaný zadávateľom a súčasne bude vydavateľovi uložená zo strany orgánu štátu akákoľvek peňažná resp. nepeňažná sankcia, či akékoľvek opatrenie majúce túto povahu, sankcia bude obojstranne považovaná za škodu spôsobenú zadávateľom vydavateľovi. Zadávateľ sa zaväzuje túto škodu uhradiť po doručení výzvy na jej úhradu. V prípade uloženia sankcie resp. opatrenia majúceho nepeňažnú povahu sa zadávateľ zaväzuje vydavateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré bude vydavateľ povinný vynaložiť, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

4.19. Ustanovenie bodu 4.17 a 4.18. sa primerane použije i v prípade, ak vydavateľ uverejní inzerát dodaný zadávateľom a súčasne pritom poruší zákonom chránené práva tretích osôb (najmä, ale nie výlučne právo na ochranu obchodného mena, ochrannej známky, osobných údajov apod.) a zároveň bude povinný na základe rozhodnutia súdu resp. orgánu štátu nahradiť týmto tretím osobám spôsobenú škodu, resp. vykonať opatrenia na odstránenie chybného stavu, či poskytnúť primerané zadosťučinenie.

V. CHYBNÁ REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK, REKLAMÁCIE

5.1. Zadávateľ má v prípade úplne alebo čiastočne nečitateľného, nesprávneho, či nekompletného zobrazenia či odvysielania inzercie nárok na zľavu z ceny alebo na uverejnenie bezchybnej náhradnej inzercie, ale len v tom rozsahu, v ktorom bol poškodený účel inzercie. Toto právo je zadávateľ povinný uplatniť u vydavateľa písomne do 14 kalendárnych dní od dátumu uverejnenia inzercie, inak zaniká. Právo voľby medzi spôsobmi uvedenými v prvej vete náleží vydavateľovi. Ak vydavateľ neuverejní náhradnú inzerciu bez zbytočného odkladu, avšak v rámci kapacitných možností daného média, alebo ak náhradná inzercia opakovane nie je bezchybná, má zadávateľ právo na zľavu z ceny.

5.2. V prípade preukázateľného negatívneho rozdielu realizovanej kampane na garantovaný počet impresií v internetových médiách vydavateľa oproti plneniu, ku ktorému sa zaviazal vydavateľ v potvrdenej objednávke podľa reklamného systému vydavateľa a/alebo podľa meracieho systému zadávateľa, má zadávateľ nárok na dodatočné realizovanie tej časti objednávky, ktorá nebola riadne zrealizovaná v pôvodnom termíne. V takom prípade vydavateľ pokračuje v servovaní kampane v náhradnom termíne, v rozsahu takého množstva technických impresií reklamných formátov (resp. bannerov), ktorý zodpovedá chýbajúcemu množstvu impresií v pôvodnom termíne kampane a to tak aby kampaň bola riadne ukončená najneskôr do 4 týždňov.

5.3. Pri opakovanom uverejnení inzercie je zadávateľ povinný skontrolovať ihneď po každom uverejnení jej správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná nárok na uverejnenie náhradnej inzercie v tom prípade, ak sa pri opakovaní objavil rovnaký nedostatok, bez toho, že by bol tento nedostatok bezprostredne, najneskôr do 3 dní po predchádzajúcom uverejnení, oznámený vydavateľovi.

5.4. V prípade, že sa vyskytnú v dôsledku chybných podkladov nedostatky pri spracovaní, tlači, vkladaní či inom uverejnení inzercie, ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí objednávky, resp. podkladov, nemá zadávateľ žiadny nárok na zľavu alebo uverejnenie náhradnej inzercie.

Zadávateľ nemá nárok na uznanie reklamácie farebnosti inzercie v prípade, ak nedodal farebný nátlačok.

5.5. Vydavateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré neboli ním spôsobené a za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo vyššou mocou (za vyššiu moc sa považuje napr. štrajk, výluka, vojna a obmedzenie spôsobené vojnovým stavom, teroristické útoky, povstanie, pôsobenie prírodných síl a pod.). Ostatné dohodnuté obmedzenia zodpovednosti týchto VOP tým nie sú dotknuté.

5.6. Text inzercie je zadávateľovi zasielaný na korektúru len na výslovnú písomnú žiadosť zadávateľa a iba v prípade, keď je to z časových dôvodov možné. Zadávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním vykonaných korektúr; zadávateľ je povinný zaslať vydavateľovi korektúry písomne, inak k nim vydavateľ nie je povinný prihliadať. Vydavateľ stanoví zadávateľovi primeraný (z hľadiska možností vydavateľa) termín na vykonanie korektúry. Ak zadávateľ nedoručí korektúry do konca stanoveného termínu, je vydavateľ oprávnený uverejniť inzerciu vo verzii zaslanej na korektúru.

5.7. Pre vylúčenie pochybností, vo všetkých prípadoch, keď je pre účely reklamácie potrebné posúdiť hodnoty zistiteľné z reklamného systému vydavateľa, sú vždy pre zmluvné strany záväzné hodnoty zistené práve z tohto reklamného systému vydavateľa a nie z iných zdrojov. 5.8. Zákonné práva spotrebiteľov, od ktorých sa nedá dohodou odchýliť, zostávajú nedotknuté.

VI. ODPLATA A PLATOBNÝ STYK

6.1. Vydavateľ má nárok na odplatu za realizáciu objednávok v súlade s VOP a aktuálne platnými cenníkmi pre jednotlivé médiá. Zadávateľ podpisom objednávky inzercie akceptuje VOP, cenníky inzercie, ako aj technické podmienky inzercie platné v čase uverejnenia, resp. objednania inzercie, ako aj ostatné podmienky uverejňovania inzercie, podľa ktorých sa bude v objednávkach stanovovať výška odplaty, ak nebola jej výška zvláštnou zmluvou dohodnutá inak.

6.2. Cena za uverejnenie inzercie vrátane prirážok a zliav je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách, je určená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia, resp. potvrdenia objednávky inzercie zo strany vydavateľa a je platná pri platbe vopred. Ceny za služby, ktoré nie sú v cenníku uvedené (napr. grafické úpravy predlôh a podkladov, vkladaná inzercia nad 50 g a pod.), sa stanovia dohodou. Aktuálna verzia cenníkov inzercie sa nachádza na internetovej stránke daného média, resp. na adrese: www.kosice.gratis/inzercia

page9image52955776

6.3. Cenu za uverejnenie inzercie zaplatí zadávateľ vydavateľovi na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry pre úhradu vopred, zasielanú vydavateľom elektronicky, a to prevodom na účet vydavateľa alebo v hotovosti. Faktúry pre úhradu vopred sú stanovované so splatnosťou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom uverejnenia inzercie, pričom za deň úhrady inzercie sa považuje deň, v ktorom bola predmetná suma pripísaná na účet vydavateľa. Po uverejnení inzercie zašle vydavateľ zadávateľovi elektronicky zúčtovaciu faktúru v zmysle platných právnych predpisov v čase uverejnenia inzercie.

6.4. Vydavateľ, na základe písomného súhlasu zadávateľa s prijímaním elektronických faktúr, zasiela zadávateľovi elektronickú faktúru spolu s prípadnými prílohami prostredníctvom elektronickej pošty, a to na zadávateľom určenú e-mailovú adresu pre prijímanie elektronických faktúr, uvedenú v Dohode o elektronickej forme prijímania faktúr. Elektronická faktúra je daňovým dokladom a spĺňa všetky náležitosti v zmysle v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Vydavateľ vystavuje a zasiela elektronické faktúry vo formáte súborov pdf alebo xlsx, a všetky prílohy k faktúram, vrátane príloh slúžiacich ako doklad o uverejnení inzercie alebo vkladanej prílohy vo formátoch súborov pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg alebo ako hypertextové odkazy odkazujúce na webové miesto, na ktorom budú zverejnené vydania titulov s uverejnenou inzerciou v pdf súboroch po dobu 30-tich dní odo dňa ich uverejnenia. Hypertextové odkazy na webové miesta sú uvedené priamo v zasielaných faktúrach alebo ako súčasť emailových správ, prostredníctvom ktorých sú faktúry elektronicky zasielané. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do e-mailovej schránky zadávateľa. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania zadávateľovi vydavateľom prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie elektronických dokumentov v prípadoch, ak zadávateľ uvedie neexistujúcu e- mailovú adresu, má plnú e-mailovú schránku, blokovaný príjem resp. nastanú iné okolnosti na strane zadávateľa, pre ktoré nedôjde k doručeniu elektronickej faktúry. V prípade, ak zadávateľ neudelí vydavateľovi písomný súhlas s elektronickým prijímaním faktúr vo forme Dohody o prijímaní elektronických faktúr, zašle vydavateľ zadávateľovi faktúru poštou alebo mu ju doručí osobne. Zadávateľ v takomto prípade akceptuje nárok vydavateľa na paušálny poplatok vo výške 5 EUR+DPH za každú takto doručovanú faktúru, resp. jej prílohy, slúžiace ako doklad o uverejnení inzercie alebo VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY platné od 10. 4. 2020 pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o. vkladanej prílohy. Vydavateľ zahrnie paušálny poplatok za doručovanie

faktúry resp. jej príloh poštou alebo osobne priamo do faktúry za uverejnenú inzerciu ako osobitnú položku. Žiadosť o zaslanie dokladu, resp. potvrdenia o uverejnení inzercie musí byť zo strany zadávateľa realizovaná písomnou formou súčasne so zaslanou objednávkou inzercie, resp. priamo v zaslanej objednávke, v opačnom prípade vydavateľ nie je povinný zadávateľovi zaslať takéto potvrdenie. Pri riadkovej inzercii vydavateľ neposkytuje žiadny doklad o uverejnení. Kompletné výtlačky novín sú zasielané za poplatok iba zmluvným partnerom v prípade plošnej inzercie. V prípade elektronických médií je vydavateľ povinný zadávateľovi zaslať alebo sprístupniť všetky potrebné štatistiky realizovaných a prebiehajúcich reklamných kampaní prostredníctvom obmedzeného prístupu do svojho reklamného systému, a to bez ďalších administratívnych poplatkov.

6.5. Vydavateľ je oprávnený jednostranne meniť VOP, svoje cenníky a podmienky uverejňovania inzercie, pričom v prípade, že zadávateľom je zmluvná agentúra, s ktorou má vydavateľ uzatvorenú platnú Zmluvu o zabezpečení inzercie, je vydavateľ povinný oznámiť zadávateľovi zmenu cenníkov alebo VOP s predstihom minimálne 2 mesiace pred zavedením týchto zmien do platnosti a to buď elektronickou poštou alebo doporučenou poštou. Ak vydavateľ oznámi zmluvnej agentúre zmeny cenníkov alebo podmienok uverejňovania inzercie v lehote kratšej ako 2 mesiace pred nadobudnutím platnosti týchto zmien, má zmluvná agentúra na termíny uverejnenia inzercie v lehote do 2 mesiacov odo dňa oboznámenia o tejto skutočnosti právo požadovať cenové podmienky v zmysle dovtedy platných cenových podmienok. Aktuálna verzia VOP, cenníkov inzercie ako aj podmienok uverejňovania inzercie je zverejnená na internetovej stránke www.kosice.gratis/inzercia.sk.

6.6. V prípade, že zadávateľ zruší časť objednávky a vydavateľ mu v priebežnej fakturácii poskytol zľavy, ktoré sa týkali celej objednávky, je zadávateľ povinný vzniknutý rozdiel medzi cenou objednávky a platným cenníkom uhradiť vydavateľovi na základe faktúry do 14 dní od zrušenia časti objednávky. 6.7. V prípade že vydavateľovi bude doručená zadávateľom na schválenie vzorová príloha obsahujúca inzerciu viacerých subjektov okrem zadávateľa, má vydavateľ právo stanoviť vyššiu ako cenníkovú cenu za realizáciu takejto inzercie. 6.8. Vydavateľ si vyhradzuje právo stanoviť pre zvláštne alebo mimoriadne vydania iné ceny, ako sú uvedené v platnom cenníku inzercie.

6.9. V prípade omeškania s vykonaním úhrady je vydavateľ oprávnený požadovať od zadávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia (vrátane). Vydavateľ je súčasne oprávnený až do vykonania všetkých úhrad podľa tohto bodu ďalšie objednávky zadávateľa odmietnuť.

page11image52956736

6.10. Ak bude zadávateľ aj po upomienke vydavateľa meškať s úhradou svojich splatných záväzkov voči vydavateľovi, je vydavateľ oprávnený rozhodnúť, že právo na akúkoľvek zľavu mimo cenníkových zliav zadávateľovi neprináleží, príp. zaniká, a to i spätne. Právo na zľavu zaniká okamihom vystavenia príslušného ťarchopisu vystaveného vydavateľom.

6.11. Vydavateľ si vyhradzuje právo dohodnúť so zadávateľom prostredníctvom zvláštnej zmluvy individuálne obchodné podmienky.

6.12. Vydavateľ sa zaväzuje počas a aj po splnení objednávky spôsobom a v rozsahu podľa vlastného uváženia informovať zadávateľa poštou, e-mailom alebo telefonicky (vrátane SMS a MMS) o aktuálnych ponukách produktov, obchodov a služieb svojich a všetkých spoločností, ktoré tvoria s vydavateľom vydavateľskú skupinu, a to po dobu 15 rokov odo dňa potvrdenia objednávky. Zadávateľ je oprávnený túto službu jednostranne kedykoľvek ukončiť listom aleboe-mailom zaslaným na adresu vydavateľa.

VII. RÁMCOVÁ ZMLUVA

7.1. Ak by zadávateľ chcel uverejniť v priebehu roka určitý objem inzercie v niektorom z médií vydavateľa, má možnosť uzavrieť s vydavateľom rámcovú zmluvu o garancii preinzerovaného objemu (v prípade, ak je zadávateľom reklamná, resp. mediálna agentúra, rámcovú zmluvu o garancii preinzerovaného objemu klienta, v prospech ktorého zadávateľ inzerciu objednáva) v dohodnutom časovom období (spravidla na jeden rok), ktorá ho bude oprávňovať k zľavám z ceny (ďalej len „zľava“) vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára písomne, pričom musí obsahovať názov klienta, dohodnutý objem, resp. rozsah inzercie, časové obdobie, v ktorom sa zadávateľ zaväzuje preinzerovať dohodnutý objem resp. rozsah inzercie, médiá, v ktorých sa zaväzuje garantovaný objem preinzerovať, formy a druhy inzercie, výšku zliav, vyplývajúcich z garantovaného objemu, prípadne ďalšie špecifikácie.

7.2. Pre uverejňovanie inzerátov v rámci dohodnutého garantovaného rozsahu sú nevyhnutné následné písomné objednávky inzercie s upresnením termínov, resp. formátov a pod.

7.3. Zadávateľovi vznikne nárok na zľavy dohodnuté rámcovou zmluvou iba v prípade, ak v danom časovom období dodrží dohodnutý objem resp. rozsah inzercie, ako aj termíny splatnosti úhrad za inzerciu.

7.4. Na základe rámcovej zmluvy je zadávateľ oprávnený požadovať v dohodnutej lehote aj uverejnenie väčšieho množstva inzercie ako je dané rámcovou zmluvou. Vydavateľ sa zaväzuje neodmietnuť súhlas s takýmto zvýšením rozsahu inzercie bez vážneho dôvodu. Ak týmto

zvýšením vznikne zadávateľovi podľa podmienok vydavateľa nárok na vyššiu zľavu podľa platného cenníka, dostane zadávateľ po uplynutí doby platnosti rámcovej zmluvy dobropis na rozdiel medzi zľavou dojednanou v rámcovej zmluve a zľavou, ktorá mu podľa platného cenníka prislúcha. Ak daná objednávka nebude splnená z dôvodu, za ktorý vydavateľ nenesie zodpovednosť, právo zadávateľa na zľavu zodpovedajúcu nesplnenej objednávke zaniká.

7.5. V prípade, keď zadávateľ neobjedná v príslušnom médiu inzerciu v rozsahu predpokladanom v rámcovej zmluve, a to z dôvodov, za ktoré vydavateľ nenesie zodpovednosť, jeho nárok na dohodnutú zľavu v plnom rozsahu zaniká, a zadávateľ sa zaväzuje v takomto prípade uhradiť vydavateľovi čiastku zodpovedajúcu hodnote poskytnutej zľavy nad rámec platného cenníka. Nárok vydavateľa na náhradu škody či ušlého zisku tým nie je dotknutý.

7.6. Popri zľavách predpokladaných v platných cenníkoch môžu byť s jednotlivými zadávateľmi písomne dohodnuté aj mimoriadne zľavy.

7.7. Zľava, ktorá prináleží zadávateľovi na základe celkovo dosiahnutého obratu, bude poskytnutá v zodpovedajúcej čiastke a bude rozpočítaná pomerovou čiastkou ku všetkým predmetným faktúram.

7.8. Vydavateľ si vyhradzuje právo dohodnúť so zadávateľom prostredníctvom zmluvy individuálne obchodné podmienky.

VIII. ĎALŠIE USTANOVENIA

8.1. Ak zadávateľ neuvedie presnú veľkosť, formu, dĺžku či iný rozsah inzercie určenej na uverejnenie v príslušnom médiu a prenechá toto rozhodnutie na vydavateľa, potom je základom pre vyúčtovanie skutočne uverejnený rozsah inzercie.

8.2. Zľavy uvedené v cenníku sú poskytované len na inzerciu jedného zadávateľa (inzerenta), ktorá je špecifikovaná v jednej objednávke a zároveň uverejnená v jednom kalendárnom roku. Ak, tak zľavy uvedené v aktuálnom cenníku sú poskytované len na inzerciu jedného klienta, v prospech ktorého zadávateľ inzerciu objednáva, ktorá je špecifikovaná v jednej objednávke a zároveň uverejnená v jednom kalendárnom roku.

8.3. Cenník reklamy v online médiách vydavateľa zohľadňuje pozíciu umiestnenia jednotlivých reklamných formátov (resp. bannerov) na webovej stránke a pomer tzv. viditeľných impresií (resp. zobrazení) reklamných formátov (resp. bannerov), k celkovému počtu merateľných zobrazení reklamných formátov (resp. bannerov) podľa štandardov a odporúčaní IAB. Za viditeľnú impresiu sa považuje také zobrazenie reklamného formátu, ak sa aspoň 50 % z jeho

plochy zobrazilo na viditeľnej časti obrazovky užívateľa počas minimálne jednej sekundy. V tomto zmysle odporúčané štandardy IAB pre reklamné kampane s minimálne 70%- ným podielom viditeľných impresií k merateľným impresiám spĺňajú iba niektoré prémiové reklamné formáty umiestnené spravidla v hornej časti webovej stránky vydavateľa. V cenníku sa nachádzajú aj reklamné formáty, ktoré svojou pozíciou nespĺňajú 70%-ný podiel štandardu IAB pre viditeľné impresie. Ide spravidla o cenovo lacnejšie formáty umiestnené pod článkami alebo na pozíciách viditeľných až po doskrolovaní užívateľa. Garantovaný počet zobrazení uvedený v cenníku online médií VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY platné od 10. 4. 2020 pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o., vydavateľa znamená garantovaný počet technických impresií, pokiaľ nie je v cenníku špecificky uvedené, že sa jedná o predaj na viditeľné impresie podľa štandardov IAB. Podmienky predaja na viditeľné impresie formou dražby môžu byť uvedené v samostatnom cenníku vydavateľa. Vydavateľ počíta súhrnný čas, počas ktorého je kreatíva zobrazená na obrazovke používateľa z minimálne 50% plochy v aktívnom okne prehliadača. V závislosti od správania používateľa garantuje jej zobrazenie vo viditeľnej časti obrazovky používateľa súhrnne po dobu maximálne 30 sekúnd. Po uplynutí tejto doby nie je garantované následné zobrazovanie kreatívy, ani jej zobrazenie v prípade, že akciou používateľa sa kreatíva dostane mimo viditeľnú časť obrazovky, prípadne keď používateľ stránku opustí, a to aj skôr ako po 30-tich sekundách.

IX. ZÁSADY POUŽÍVANIA DÁT VYDAVATEĽA A ICH OCHRANA

9.1. Zadávateľom inzercie sa bez výslovného písomného súhlasu vydavateľa nepovoľuje získavať a používať údaje z webových stránok vydavateľa alebo z iného digitálneho vlastníctva vydavateľa (ďalej len „údaje vydavateľa“) na iný účel ako meranie štatistík alebo spravovanie konkrétnej objednanej reklamnej kampane vedenej na webových stránkach vydavateľa alebo v digitálnych aplikáciách vydavateľa (ďalej len „digitálne produkty vydavateľa“).

9.2. Údaje vydavateľa sú všetky údaje získané na základe súborov cookies (súbory, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa s cieľom identifikácie daného počítača), pixlov (obrazové elementy clear gif/webové majáky – web beacon, ktoré sa načítavajú na stránkach), skriptov alebo iných technológií, ktoré sledujú najmä, avšak nielen: – používanie digitálnych produktov vydavateľa; – správanie užívateľov a clickstreamové správanie (sledujú chovanie návštevníkov – napr. návštevy, dobu strávenú na stránkach, zdroje návštevnosti, použité prehliadače a pod.) užívateľov digitálnych produktov vydavateľa; – spôsoby preberania údajov, analytické údaje o

používateľoch digitálnych produktov vydavateľa; – kontext, obsah a všetky identifikačné znaky vydavateľa.

9.3. Po skončení konkrétnej reklamnej kampane vedenej v digitálnych produktoch vydavateľa môžu byť zadávateľom získané údaje vydavateľa použité výhradne pre účely vyhodnotenia štatistík konkrétnej objednanej reklamnej kampane, ktorá bola vedená v digitálnych produktoch vydavateľa na základe objednávky inzercie riadne potvrdenej vydavateľom.

9.4. Zadávatelia inzercie nesmú údaje vydavateľa získané pre účely štatistík konkrétnej kampane vedenej v digitálnych produktoch vydavateľa nijakým spôsobom využívať komerčne, ani postupovať ich tretím stranám (s výnimkou ak agentúra poskytuje štatistiky kampane svojmu klientovi).

9.5. Používanie údajov vydavateľa pre účely následnej segmentácie užívateľov digitálnych produktov vydavateľa, targeting (cielenie) inzercie, na retargeting (spätné cielenie) inzercie či behaviorálny remarketing (cielenie reklamy napr. na základe informácií o IP adrese – jednoznačné číselné označenie počítača v internete a následné zobrazovanie reklamy relevantnej podľa geografického umiestnenia IP adresy) je možné len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa.

9.6. V prípade, že bude zistené, že akákoľvek inzercia alebo súvisiace súčasti údajov, resp. konanie alebo opomenutie konania zo strany zadávateľa alebo s ním spolupracujúcich osôb sú v rozpore s pravidlami ochrany dát obsiahnutými v týchto VOP, inzerent alebo agentúra o tom budú informovaní a sú povinní ihneď vykonať nápravu. Vydavateľ má zároveň voči nim nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dohodnutej ceny inzercie a je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť odstrániť porušenie ani nárok vydavateľa na náhradu škody, ani právo vydavateľa od zmluvy odstúpiť.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. V súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „Zákon“) týmto všetkých Zadávateľov – fyzické osoby, ktorí poskytnú vydavateľovi svoje osobné údaje, vydavateľ informuje o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach: a. Spoločnosť CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA

HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o. vystupuje v postavení Prevádzkovateľa.. b. Právnym základom spracúvania osobných údajov Zadávateľa je plnenie zmluvy, v ktorej Prevádzkovateľ a Dotknutá osoba – Zadávateľ vystupujú ako zmluvné strany. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb, ktoré si Zadávateľ objednáva podľa objednávky a týchto VOP. c. Zadávateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou vydavateľom. Osobné údaje Zadávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v objednávke a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre poskytnutie objednaných služieb. d. Osobné údaje Zadávateľa budú spracúvané po celú dobu plnenia služieb podľa potvrdenej objednávky a týchto VOP. Ak zanikne dôvod spracúvania osobných údajov, vydavateľ, ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.

10.2. V digitálnych produktoch vydavateľa je akékoľvek získavanie osobných údajov užívateľov bez ich výslovného súhlasu zakázané. Zodpovednosť za zneužitie osobných údajov o užívateľoch digitálnych produktov vydavateľa, ktoré by získal zadávateľ na základe súborov cookies, pixlov, skriptov, miniaplikácií alebo iných technológií, nesie samotný zadávateľ.

10.3. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom.

11.2. Vydavateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi vydavateľom a zadávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke www.kosice.gratis/inzercia .

11.3. Ak by vznikli odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti zadávateľa a ak nie je zaistená na žiadosť vydavateľa žiadna primeraná a včasná platba vopred, vyhradzuje si vydavateľ právo v každom prípade a kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, či prerušiť poskytovanie plnenia.

11.4. Stornovaním objednávky, ktoré musí byť v každom prípade oznámené písomne, zostávajú nároky vydavateľa v zmysle cenníkov inzercie a týchto VOP na platbu ceny za inzerciu nedotknuté.

page16image53001984

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi nimi uzatvorené objednávky inzercie či ostatné zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.6. Ukončenie zmluvy medzi vydavateľom a zadávateľom právnym úkonom musí byť písomné.

11.7. Ak vznikne medzi zadávateľom a vydavateľom súdny spor súvisiaci s písomne uzatvorenou objednávkou inzercie, a jej obsah sa bude riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a pôjde zároveň o obchodný spor, v prípade ktorého je možné dohodnúť právomoc a príslušnosť súdu, dohodli sa obe strany na tom, že tento spor bude rozhodovať súd príslušný podľa sídla vydavateľa a na vzťahy zmluvných strán sa aplikuje slovenský právny poriadok.

XII. PLATNOSŤ

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.4. 2020.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY platné od 10. 4. 2020 pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o.

Vítejte zpět!

Přihlaste se do svého účtu níže

Vytvořit nový účet

Fill the forms bellow to register

Získejte heslo

Please enter your username or email address to reset your password.Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu a obnovte svoje heslo.